ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM

PRE ZÁKAZNÍKOV E-SHOPU WWW.VRÁTNA.SK

 

Zakliknutím políčka potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu:  OMNITRADE, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 724 633, zapísanému v ORSR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 5162/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) vydanými v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

INFORMÁCIE KU REGISTRÁCII:

REGISTRÁCIA PRI NÁKUPE SKIPASU JE NEVYHNUTNÁ, VZHĽADOM NA POTREBU EVIDOVANIA KONKRÉTNYCH ČIPOVÝCH KARIET, KTORÉ STE SI U NÁS ZAKÚPILI PRI REGISTRÁCII. Z UVEDENÉHO DÔVODU NIE JE MOŽNÝ NÁKUP SKIPASU BEZ REGISTRÁCIE.

 

 Vaše osobné údaje spracúvame:

 • pre účel: vytvorenia užívateľského konta na e-shope prevádzkovateľa, evidovania histórie objednávok a registrácie v evidencii zákazníkov a s tým spojeného zabezpečenia plnenia objednaných služieb, konkrétne jednotlivých skipasov alebo čipových kariet. Účelom registrácie a evidencie majiteľa čipovej karty a čísla čipovej karty je i ochrana samotného majiteľa čipovej karty v prípade straty alebo odcudzenia;
 • v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, t.č., číslo zľavovej karty, ak ňou disponujete, číslo čipovej karty a história nákupov cez e-shop. Pozn.: Rozsah môže byť rozšírený v závislosti od zakúpeného skipasu – informácie sú uvedené nižšie.  
 • počas užívania čipovej karty a po dobu 5 rokov odo dňa vykonania posledného nákupu. Následne budú Vaše osobné údaje likvidované a účet deaktivovaný.
 • Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov pre uvedený účel je plnenie zmluvy, ktorú uzatvárate s nami na diaľku – zmluvu na naše služby (skipas a čipová karta) a taktiež i oprávnený záujem prevádzkovateľa, pričom hlavným záujmom je ochrana finančných záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v identifikácii, evidencii a personalizácii čipovej karty, na ktorú následne Vaše zakúpené skipasy budú nahraté. Každý skipas je v administratívnom rozhraní priradený konkrétnej čipovej karte.

 

INFORMÁCIE KU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZÁVISLOSTI OD ZAKÚPENÉHO SKIPASU:

ZAKÚPILI STE SI:

 1. A) SKIPAS 1 DENNÝ?

Váš skipas je prenosný, čo znamená, že nie je vystavený na Vaše meno a priezvisko. Napriek tomu však evidujeme v systéme číslo a majiteľa čipovej karty z dôvodu Vašej ochrany pre prípad odcudzenia čipovej karty, jej zneužitia alebo iného porušenia Vašich práv – údaje o čipovej karte však spracúvame v súlade s ustanoveniami pri registrácii. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednaním skipasu prostredníctvom e-shopu dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na diaľku. Na to, aby sme mohli vystaviť účtovné doklady, je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje ako zákazníka.

 

 1. B) SKIPAS 8 HODINOVÝ?

Váš skipas je prenosný, čo znamená, že nie je vystavený na Vaše meno a priezvisko. Napriek tomu však evidujeme v systéme číslo a majiteľa čipovej karty z dôvodu Vašej ochrany pre prípad odcudzenia čipovej karty, jej zneužitia alebo iného porušenia Vašich práv – údaje o čipovej karte však spracúvame v súlade s ustanoveniami pri registrácii. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednaním skipasu prostredníctvom e-shopu dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na diaľku. Na to, aby sme mohli vystaviť účtovné doklady, je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje ako zákazníka.

 

 1. C) SKIPAS VIACDENNÝ (2 DNI AŽ 7 DNÍ)?

Váš skipas je neprenosný. Je vystavený pre Vás, na Vaše meno a priezvisko. Môžete ho využívať jedine Vy. Za týmto účelom môžeme vykonať námatkovú kontrolu a overiť Vašu totožnosť.  Pri objednaní viacdenného skipasu prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami, čím súhlasíte s ich obsahom a uzatvárate zmluvný vzťah na diaľku. Spracúvanie Vášho mena a priezviska je nevyhnutné za účelom poskytnutia objednanej služby - prepravy, ktorú ste si objednali za podmienok uvedených v zmluve. Z daného dôvodu je právnym základom takéhoto spracúvania plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochranu jeho finančných záujmov kontrolou totožnosti užívateľov neprenosných skipasov.

 

 1. D) SKIPAS SEZÓNNY?

Váš skipas je neprenosný. Je vystavený pre Vás, na Vaše meno a priezvisko a fotografiu. Môžete ho využívať jedine Vy. Za týmto účelom Vás v priestoroch turniketov môže zariadenie odfotiť a naše oprávnené osoby skontrolovať náhodným výberom Vašu totožnosť podľa fotografie zobrazenej na konkrétnej čipovej karte. Fotografiu nám môžete doručiť, nahrať do profilu zákazníckeho účtu alebo dať vyhotoviť v Infocentre. Vaše fotografie evidujeme po dobu platnosti čipovej karty, na ktorej je graficky zobrazená. Fotografie vyhotovované v priestoroch turniketov sú automaticky likvidované na dennej báze. Pri objednaní viacdenného skipasu prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami, čím súhlasíte s ich obsahom a uzatvárate zmluvný vzťah na diaľku. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytnutia služby, ktorú ste si objednali za podmienok uvedených v zmluve. Z daného dôvodu je právnym základom takéhoto spracúvania plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochranu jeho finančných záujmov kontrolou totožnosti užívateľov neprenosných skipasov.

 

 1. E) SKIPAS 10 DŇOVÝ ?

Váš skipas je neprenosný. Je vystavený pre Vás, na Vaše meno a priezvisko a fotografiu. Môžete ho využívať jedine Vy. Za týmto účelom Vás v priestoroch turniketov môže zariadenie odfotiť a naše oprávnené osoby skontrolovať náhodným výberom Vašu totožnosť podľa fotografie zobrazenej na konkrétnej čipovej karte. Fotografiu nám môžete doručiť, nahrať do profilu zákazníckeho účtu alebo dať vyhotoviť na infocentre. Vaše fotografie evidujeme po dobu platnosti čipovej karty, na ktorej je graficky zobrazená. Fotografie vyhotovované v priestoroch turniketov sú automaticky likvidované na dennej báze. Pri objednaní viacdenného skipasu prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami, čím súhlasíte s ich obsahom a uzatvárate zmluvný vzťah na diaľku. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytnutia služby, ktorú ste si objednali za podmienok uvedených v zmluve. Z daného dôvodu je právnym základom takéhoto spracúvania plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochranu jeho finančných záujmov kontrolou totožnosti užívateľov neprenosných skipasov.

 

INFORMÁCIE KU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Zaškrtnutím políčka ste udelili prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

 • pre účel: poskytovania informácií o prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ďalších informácií o rôznych akciách, podujatiach a novinkách formou zasielania tzv. newsletterov na e-mailovú adresu uvedenú dotknutou osobou;
 • v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa;
 • na obdobie: 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

 

INFORMÁCIE KU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY VEDENIA VERNOSTNÉHO KONTA

Zaškrtnutím políčka ste udelili prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

 • pre účel: vedenia vernostného konta dotknutej osoby a priznávania príslušných výhod, zvyšovania kvality a komplexnosti komunikácie s dotknutou osobou.;
 • v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, t.č.;
 • na obdobie: 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

 

SPOLOČNÉ INFORMÁCIE

Pri Vašom prvom nákupe a registrácii je potrebné Vám vydať čipovú kartu, ak ste pri registrácii neuviedli, že ňou už disponujete. V takomto prípade Vám čipovú kartu zašleme na Vami zvolenú adresu prostredníctvom doručovateľa alebo ju osobne vyzdvihnete na našom Infocentre.

 

Vaše osobné údaje budú  okrem doručovateľa / kuriéra pri doručovaní čipovej karty poskytované i zamestnancom prevádzkovateľa, jeho spolupracovníkom zabezpečujúcim riadne plnenie povinností, správcom e-shopu, marketingovej agentúre a spoločnostiam overujúcim Vašu spokojnosť.

 

Dovoľte nás upovedomiť Vás, že nedochádza k cezhraničnému prenosu Vašich údajov, ani ku automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ eviduje históriu nákupov pre štatistické účely. História nákupov je vytvorená za účelom poskytnutia prehľadu majiteľa konta na e-shope o jeho predchádzajúcich nákupoch. V súvislosti s úpravou cookies nahliadnite do dokumentov v zložke „Cookies“.

 

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

- V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

PRE ÚČELY POSKYTNUTIA ZĽAVY ALEBO INÝCH VÝHOD JE MOŽNÉ, ŽE V PRÍPADE UPLATNENIA KONKRÉTNEHO TYPU ZĽAVY / VÝHODY BUDEME SPRACÚVAŤ I VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TYPU: vek, a číslo ISIC karty.

 

DOTKNUTOU OSOBOU STE VY, NÁŠ ZÁKAZNÍK, KTORÝ SA U NÁS REGISTROVAL. AKO DOTKNUTÁ OSOBA MÁTE NASLEDUJÚCE PRÁVA:

 

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

Právo na opravu

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 

Právo na výmaz

 „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.